Współczesna szkoła

 1. Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela.
 2. Agresja i przemoc w szkole – działania terapeutyczne z trudnym uczniem.
 3. Bezpieczeństwo uczniów w sieci.
 4. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.
 5. Cyfrowy uczeń generacji „Z” … Jak z nim pracować?
 6. Dialog motywacyjny.
 7. Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji – budowanie zespołu klasowego.
 8. Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować.
 9. Dziecko z Autyzmem w szkole.
 10. Dziecko z wadą słuchu w szkole.
 11. Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym.
 12. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej.
 13. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 14. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki, dopalacze i środki odurzające?
 15. Jak być skutecznym w doskonaleniu funkcjonowania szkoły?
 16. Jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?
 17. Jak uczyć, wychowywać i komunikować się w cyfrowych realiach.
 18. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.
 19. Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
 20. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami.
 21. Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
 22. Metody konstruktywnej konfrontacji w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 23. Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
 24. Nowe pokolenie – nowe wyzwanie dla nauczycieli.
 25. Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą.
 26. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.
 27. Praca w klasie integracyjnej.
 28. Praca z uczniem innej narodowości – cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa.
 29. Profilaktyka i promocja zdrowia.
 30. Promocja szkoły – działania, które poprawią wizerunek szkoły.
 31. Przemoc rówieśnicza w szkole.
 32. Przemoc rówieśnicza w  cyberprzestrzeni.
 33. Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy.
 34. Potrzeby rozwojowe, kryzysy okresu dojrzewania i czynniki chroniące w wychowaniu.
 35. Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym.
 36. Przemoc w rodzinie, rozpoznanie sytuacji dziecka, procedura „Niebieskiej Karty” – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 37. Przemoc w szkole. Budowanie strategii przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań opartych na “Niebieskiej Karcie.”
 38. Psychomanipulacja a destrukcyjna działalność sekt. Wczesna interwencja jako skuteczna ochrona przed sektami.
 39. Rodzice XXI wieku.
 40. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomoc.
 41. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.
 42. Uczeń z cukrzycą w szkole.
 43. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.
 44. Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych.
 45. Wsparcie doradcze przy tworzeniu działań promocyjnych dla szkoły.
 46. Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 47. Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych.
 48. Zagrożenia współczesnej młodzieży.
 49. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien
 50. Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży.
 51. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie i profilaktyka.
 52. Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów jak sobie z nimi radzić.