Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Diagnoza funkcjonowania ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera na różnych etapach kształcenia jako podstawa do konstruowania IPET-u.
 2. Diagnoza funkcjonalna podstawą oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci z autyzmem.
 3. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 4. Edukacja włączająca – uczeń przewlekle chory w szkole ogólnodostępnej.
 5. Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 6. Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem.
 7. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem.
 8. Metody i techniki relaksacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu.
 12. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 13. Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie i społeczności szkolnej.
 14. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podniesienie efektywności kształcenia
 15. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji.
 16. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.