Prawo

 1. BHP w szkole.
 2. Budowanie zespołów nauczycielskich.
 3. Dokumentowanie pracy nauczyciela.
 4. Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego.
 5. Mobbing w miejscu pracy – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku.
 6. Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 7. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 8. Normy a bezpieczeństwo w szkole.
 9. Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO.
 10. Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.
 11. Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych – kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych.
 12. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 13. Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle przepisów prawa oświatowego.
 15. Praca z Radą Pedagogiczną.
 16. Prawo autorskie a działalność edukacyjna szkoły.
 17. Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli z uwzględnieniem stanu aktualnego prawnego.
 18. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
 19. Prawa i obowiązki Nauczyciela-Wychowawcy w Internacie.
 20. Prawa ucznia i prawa człowieka.
 21. Procedura na wypadek podejrzenia zaniedbywania ucznia w domu rodzinnym z uwzględnieniem odpowiedzialności nauczycieli.
 22. Uprawnienia nauczycieli podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 23. Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły.
 24. Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli.
 25. Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka.