Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 1. Agresja w przedszkolu.
 2. Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 3. Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym.
 4. Arteterapia w praktyce szkolnej/przedszkolnej.
 5. Bajkoplastyka w pracy szkolnej i przedszkolnej.
 6. Bezpieczne dziecko w sieci.
 7. Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 8. Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.
 9. Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola.
 10. Działania interwencyjne w przedszkolu.
 11. Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.
 12. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.
 13. Edukacja psychodietetyczna w szkole i przedszkolu.
 14. Efektywna praca zespołowa w przedszkolu.
 15. Elementy logopedii w przedszkolu – teoria i praktyka.
 16. Edukacja ekologiczna przedszkolaka.
 17. Filmoterapia.
 18. Formy aktywności muzycznej w edukacji przedszkolnej w świetle nowej podstawy programowej.
 19. Fascynujące książki – ciekawe świata dzieci. Jak zachwycić dzieci czytaniem?
 20. Gry i zabawy przeciwko agresji
 21. Innowacyjne metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole/placówce oświatowej.
 22. Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu.
 23. Jak efektywniej wspierać rozwój wychowanków. Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w szkole/placówce oświatowe.
 24. Jak rozwijać kompetencje matematyczne dziecka 5–6-letniego?
 25. Koncepcja pracy przedszkola, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja.
 26. Kreatywne wychowanie.
 27. Logorytmika w pracy nauczyciela.
 28. Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu.
 29. Metodyka nauki czytania i liczenia.
 30. Mnemotechniki – jak usprawnić pracę uczniów.
 31. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania.
 32. Nauczyciel jako trener kreatywności i twórczości.
 33. Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela.
 34. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej: formułowanie celów w języku ucznia, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej.
 35. Pedagogika Montessori w przedszkolu – teoria i praktyka.
 36. Pedagogika zabawy.
 37. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r. Monitorowanie i dokumentowanie jej realizacji.
 38. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.
 39. Prawidłowa organizacja wyjść i wycieczek w przedszkolu.
 40. Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci.
 41. Przedszkolak aktywnym mieszkańcem Małej Ojczyzny.
 42. Przemoc w rodzinie, rozpoznanie sytuacji dziecka, procedura „Niebieskiej Karty” – planowanie strategii pomocy rodzinie
 43. Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 44. Rozwijanie talentów w przedszkolu – praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola.
 45. Rozwijanie umiejętności matematycznych w przedszkolu – praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola.
 46. SENSODYDAKTYKA – Integracja sensoryczna w przedszkolu.
 47. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu.
 48. Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej.
 49. Trudne dziecko w grupie – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków.
 50. Uczę się czytać w przedszkolu.
 51. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu.
 52. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem.
 53. Wspieranie rozwoju słuchu fonematycznego dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 54. Wykorzystanie różnorodnych tkanin na zajęciach plastycznych.
 55. Wykorzystywanie zasobów edukacyjnych w planowaniu sytuacji edukacyjnych w przedszkolu.
 56. Zabawy wyrazami, sylabami i głoskami – ćwiczenia wspierające rozwój mowy.
 57. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu.
 58. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.